Projekt

 Vi på Deramont utför grundläggningsarbeten, VA-arbeten, finplanering samt enklare betongkonstruktioner.

Byggföretag och företag i Skåne med omnejd anlitar oss som underentreprenör för att lägga grunden för bostäder, lagerlokaler, skolor, parkeringsplatser och andra ytor. Självklart utför vi också totalentreprenader där vi står för hela projekteringen.

Vi driver också Deramont Grundläggning som är ett företag som uteslutande utför borrplintar.

Med vår egen maskinpark utförs olika uppdrag såsom schaktning med maskinstyrning.

Nedan presenteras några av våra projekt där vi anlitats som underentreprenör för att utföra olika väg- och anläggningsarbeten.
 

Kvarteret Kvadraten 1 i Bjuv

I Bjuv grundlägger Deramont för ett nytt LSS boende och två flerbostadshus 

Av Erho bygg har Deramont anlitats för grundläggning av byggnader på 1100m2 och finplanering av utemiljö på en totalyta på 3900m2.

Entreprenaden påbörjades i september 2017.

Mariastaden, Helsingborg

Kvarteret Rosmarinen i Mariastaden byggs ut med flerbostäder fördelat på sex huskroppar

Deramont ansvarar för grundläggningen av huskropparna samt finplanering a utemiljön.

Beställare: Erho Bygg

Entreprenaden påbörjades: Aug. 2017
Färdigställande: 2019
 

Tenorens Förskola i Ödåkra

I augusti 2018 öppnar en ny förskola i Ödåkra
med plats för 110 barn


Entreprenaden påbörjades i augusti 2017 och Deramont står för grundläggning av byggnaden, tillhörande vatten & avlopp samt finplanering av utemiljön. Den totala ytan som exploateras är
2 800m2.  

Beställare: Erho Bygg

Entreprenaden påbörjades: Aug. 2017
Färdigställande: Aug. 2018
 

 Gläntanskola, Helsingborg

Gläntanskolan i Ödåkra byggs ut för slöjd och förskola.

Beställare: Helsingborgs Stad 
Totalentreprenör:  Byggmästarn i Skåne
Entreprenaden påbörjades: Nov 2016
Färdigställande: Nov 2017

Arbetet omfattas av följande:
Grundläggning för ny skolbyggnad  ca 1 000 m2
Tillhörande Vatten & Avloppsarbete
Finplanering av utemiljö ca 7 000 m2

Bilder från finplaneringen i slutskedet av projektet

Västergårdshallen,  Helsingborg

Beställare: Helsingborgs Stad
Totalentreprenör: BAB Byggtjänst AB
Entreprenaden påbörjades: oktober 2016
Färdigställande av entreprenaden: juni 2017

Arbetet omfattas av följande:
Grundläggning för ny idrottshall ca 1 600 m2
Tillhörande Vatten & Avloppsarbete
Finplanering av utemiljö ca 4 500 m2

Bilder från slutskedet i projektet

Nöbbelövs Torg, Lund

Plattläggning på gårdsbjälklag Plattläggning på gårdsbjälklag

Beställare: Stena Fastigheter 
Totalentreprenör: Thage i Skåne AB
Projektet pågick  under år 2015-2016.
Färdigställande i december 2016

Arbetet omfattades av följande:
Grundläggning för flerbostadshus 4st punkthus om 120 lägenheter.
Tillhörande Vatten & Avloppsarbete.
Finplanering av utemiljö ca 6 000 m2
 

Svenshögskolan, Burlöv

Gläntanskolan - stommen är på plats Gläntanskolan - stommen är på plats


Byggherre: Burlövs kommun
Totalentreprenör:  Byggcompagniet
Projektet pågår under år 2014-2015

Byggcompagniet anlitar Deramont för grundläggning av ny skola och idrottshall med en total markyta på 15 000 m2. Deramont grundlägger, finplanerar och lägger  VA.

Kvarteret Havamal, Lund


Byggherre: LKF
Totalentreprenör:  Byggmästar'n i Skåne
Projektet pågår under år 2014-2016

Objektet omfattar nybyggnad av 60 st lägenheter fördelat på tre huskroppar om vardera fem våningar plus suterrängvåning och teknikvind.  Byggnaden ska uppföras med betongstomme och betongfasad.  Objektet omfattar även ett P-däck,  garagebyggnader, trädgårdsförråd,  parkeringsplatser mm.

Linero Torg, Lund

Byggherre: LKF
Totalentreprenör:  Byggmästar'n i Skåne
Projektet pågår under år 2014-2016

Grundläggningsarbetet för Linero torg i Lund har fortskridit under sommaren 2014. 

Pågående etapp 1-3 (av tot. 6 etapper) avslutas i November.  Arbetet  innefattar grundläggning, finplanering och asfaltering  av nya parkeringsplatser. 

Projektet omfattar i huvudsak:
-  Ombyggnad av befintlig centrumbyggnad, ca 3800 m2
-  Ny- och ombyggnad av ICA-lokaler.
-  Två bostadshus med totalt 94 st lägenheter samt lokaler på ca 12300  m2.
-  Ombyggnad av mark i anslutning till befintligt gruppboende, vårdcentral/folktandvård    samt kyrka.  Inom kyrka, vårdcentral / folktandvård utförs vissa installationsarbeten.

Kvarteret Kolven, Helsingborg


Byggherre: LMI
Totalentreprenör: BAB Byggtjänst AB
Projektet pågår under år 2014

Entreprenaden omfattar nybyggnad av lager med tillhörande personal- och kontorslokaler. C:a 3 550 m2 med tillhörande markplanering. Tomtstorlek c:a 7 600 m2.

Rydebäck, Derome flerfamiljhus


Byggherre: Derome
Totalentreprenör: Byggmästar´n i Skåne
Projektet pågår under år 2014

Deramont har i uppdrag av Byggmästar´n i Skåne att projektera grundläggning för Deromes flerfamiljshus i Rydebäck. Arbetet omfattar grundläggning för hyreshus med totalt 40 lägenheter och underjordiskt garage, finplanering och VA-arbeten. Arbetet pågår under år 2014 och lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara till årskiftet.

Karstorpsskolan, Lomma


Byggherre: Thage Anderssons Byggnads AB
Projektet färdigställdes år 2014.

Grundläggning för en ny mellan- och högstadieskola på drygt 3000 m2 samt 8000 m2 utemiljö med tillhörande dagvattensystem innehållande dagvatten fördröjning och fettavskiljare.

Dalslunds, förskola, Åkarp


Beställare: MVB

Deramont utförde markarbeten såsom grundläggning för byggnationer, VA arbeten, asfaltering och omfattande  finplanering. Vi utförde även grundläggningsarbeten med borrplintar. 
Projektet färdigställdes år 2013.

Kv. Nyhagshuset 2, Tostarp


Byggherre: E4 Terminalen AB
Totalentreprenör: Delad totalentreprenad
Projektet färdigställdes år 2013.

Projektet avsåg nybyggnad av Logistikbyggnad och kontor på entresol. BTA 30 000m2. Total tomtyta ca: 67.000m2. Deramont utförde VA-arbeten, grundläggning byggnad, samt finplanering.

Utökad våtrötning till NSR återvinningsanläggning i  Helsingborg


Byggherre: NSR, Helsingborg
Entreprenadform: Generalentreprenad
Beställare: AF Bygg Syd
Projektet avslutades år 2013

Entreprenaden omfattade bl.a. :
- Grundläggning för  processhall och kontor i två plan.
- Tillbyggnad av gasrum och nytt pumprum.
- 3 st betongtankar, ny mottagningstank, ny mellanlagertank, nya fundament för rötreaktor, blandningstank, rötrestlagertank,  
   hygieniseringstankar,  glyceroltank samt mellanlagringstank.
- Tillhörande ledningar till mark och en pumpstation.


 

Kv. Gärdesängen 1


Byggherre: LKF
Totalentreprenör: Nimab Entreprenad AB
Projektet avslutades år 2012

Objektet omfattade nybyggnad av 32 radhus i ett plan samt fyra parhus i två plan.
För lägenheterna att nyttja byggdes även två miljöhus för avfallsuppsamling. I området ingår en gruppbostad. Den totala ytan är kring 560m².  Till gruppbostaden hör även en servicebyggnad på ca 100m² innehållande förråd, avfallshantering, teknikrum, cykelplatser m.m. Till lägenheterna utfördes markbehandlingen komplett till varje hus med gräsytor, plattytor, häckar och träd. Gruppbostaden fick en inhägnad tomt med uteplatser och planteringar samt en parkeringsplats för sex bilar och en angöringsplats. Två mindre lekplatser iordningställdes i områdets västra samt östra delar. Genom områdets inre löper en gång- och cykelväg.