VÅRA TJÄNSTER

MARK & ANLÄGGNING


GRUNDLÄGGNING,
FINPLANERING & VA

Vår långa och breda erfarenhet samt nöjda kunder borgar för en väl genomförd entreprenad. Vi utför de mesta inom mark- och anläggningsarbeten, från projektering till färdigställande.

Vår erfarenhet innefattar skolor, bostads- och exploateringsområden, industrifastigheter och större logistikanläggningar.

MARKSANERING

I nära samarbete med konsulter och transportörer så hanterar vi det mesta inom marksanering. Vi gör allt från markinventering, jordklassificering och åtgärdsutredningar till schaktning och borttransportering för deponi. Vi tar hand om myndighetskontakterna och hjälper våra kunder med exempelvis saneringsanmälan och slutdokumentation.

BORRPLINTAR

Borrplintar är en kostnadseffektiv grundläggningsmetod, då man hoppar över momenten med att schakta och fylla samt forma till betongfundamenten. Metoden är enkel och går snabbt. Vi borrar från 600-1500mm ner till drygt 4m djup. Borrhålen fylls sedan med betong och armeras, innan vår utsättare sätter dit bultgruppen.